KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

2018-05-25 13:52

KLAUZULA INFORMACYJNA

GERONIMO” M. Mielak, S. Zwolenik Spółka Jawna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:


 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „GERONIMO” M.Mielak, S.Zwolenik Spółka Jawna, ul. Mościckiego 14, 33-100 Tarnów.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w „GERONIMO” M.Mielak, S.Zwolenik Spółka Jawna jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: geronimotarnow.rodo@gmail.com

 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

  1. ochrony stanu zdrowia pacjentów, świadczenia na rzecz pacjentów usług medycznych,

  2. udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz udostępniania dokumentacji medycznej dotyczącej pacjenta osobie najbliższej przez niego wskazanej,

  3. upowszechniania i wdrażania profilaktyki zdrowotnej ukierunkowanej na ochronę stanu zdrowia pacjentów poprzez poinformowanie o możliwości udziału w bezpłatnych badaniach, dokonanie oceny możliwości zakwalifikowania się do badań oraz zaproszenia do udziału w badaniu, a także m.in. poprzez informowanie o ofercie badań profilaktycznych oraz o zbliżających się wizytach w „GERONIMO” M.Mielak, S.Zwolenik Spółka Jawna z wykorzystywaniem środków komunikowania na odległość w postaci kontaktu telefonicznego, maila, smsa lub pisemnego powiadomienia kierowanego na wskazany adres,

  4. realizacji wniosków pacjentów o refinansowanie kosztów przez nich poniesionych na dojazd do ośrodka „GERONIMO” M.Mielak, S.Zwolenik Spółka Jawna,

  5. prowadzenia przez administratora danych analiz w zakresie kontroli jakości.
   na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i art. 9 ust. 2 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 4. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora danych. Pani / Pana dane mogą być przekazywane podmiotom, którym zlecona zostanie wykonanie badań i analiz laboratoryjnych.

 5. Pana / Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy czasu:

  1. w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. a i b – przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi administratorowi przechowywanie dokumentacji medycznej (20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, poza wyjątkami określonymi przepisami prawa),

  2. w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. c i e – przez okres niezbędny ze względu na potrzeby biznesowe administratora danych, jednak nie dłużej niż przez okres 7 lat,

  3. w przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w pkt 3 lit. d – przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.

 7. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 8. Ma Pan / Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 9. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji celów wskazanych
  w pkt 3.

 10. Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

 

 

 

 

Chat został uruchomiony